Vedtægter

Vedtægter

pr. 23.02 2023

§ 1
Foreningens navn er Sanderum Håndbold.
Foreningens hjemsted er i Odense kommune, og foreningen er medlem af DHF, SIKO og DGI.

§ 2
Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at spille håndbold og andre aktiviteter i naturlig tilknytning dertil. Foreningen kan også beskæftige sig med andre idrætsaktiviteter. Der er både senior og ungdomsmedlemmer.

§ 3
Som medlemmer optages alle, der accepterer at følge foreningens love. Der optages såvel aktive som passive medlemmer. Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt/elektronisk.

§ 4
Medlemmernes kontingenter til foreningen fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent opkræves den 15/8 til betaling senest 1/9 og 15/1 til betaling senest 1/2. Kvittering for betalt kontingent gælder som medlemskort. Når et medlem står i restance med kontingent og vedkommende ikke senest 10 dage efter 1. påmindelse, betaler det skyldige beløb, kan vedkommende slettes af foreningen, og kan kun optages på ny, mod at betale det skyldige. Derudover tilbageholder klubben spillerens spillercertifikat frem til restancen er betalt.

§ 5
Så frem et medlem ikke er i restance med kontingent og foreningen ikke har yderligere krav på pågældende, har denne ret til at blive udmeldt af foreningen uden varsel, dog uden at kunne få godtgjort kontingent.

§ 6
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand, en kasserer og minimum 6 menige bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.
Desuden vælges en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen.
Bestyrelsens antal kan reduceres til en driftsbestyrelse ved manglende tilslutning af
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 2. Bestyrelsen har, den fulde kompetence til at forestå foreningens daglige drift og med ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med afsæt i de fastsatte principper i §7.
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær, en næstformands.

§ 7
Stk. 1. Foreningens daglige drift, defineret som økonomi, overholdelse af vedtægter og principper.
Samarbejdet med skolen og fritidsafdelingen, samt ansættelse af trænere og fastlæggelse af træningstider, påhviler formanden, eller næstformænd og kassereren. Foreningens øvrige opgaver fordeles mellem alle bestyrelsens medlemmer. Endvidere kan bestyrelsen udpege personer uden for bestyrelsen til at varetage forskellige opgaver. Disse personer deltager i bestyrelsesmøder ad hoc.
Stk. 2. Foreningens sportslige arbejde har ”Den hvide Tråd”, som sit omdrejningspunkt og målsætning. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen fastlægger bestyrelsen, hvilke fokusområder i ”Den hvide Tråd”, som bestyrelsen og foreningen skal arbejde målrettet med i den kommende sæson.

§ 8
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Kun denne kan give og ændre foreningens love.
Generalforsamlingens beslutninger kan ikke indbringes for domstolene.
Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned. Der indkaldes til generalforsamling senest 14 dage før dennes afholdelse. Indkaldelsen sker ved opslag i træningslokaler/samlingslokaler og på foreningens hjemmeside. Generalforsamlingen kan til nøds blive virtuelt, under visse omstændigheder.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 6 dage før dennes afholdelse.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet. Alle sager, der kommer til behandling på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Til gennemførelse af lovændringer kræves dog, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Hvert medlem på 16 år og derover har hver en stemme. For medlemmer under 16 år er forældrene stemmeberettigede.
Medlemmer, der er i kontingentrestance vedrørende foregående halvsæson, har dog ikke stemmeret.
Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der møder.
Hvert medlem på 18 år og derover er valgbart til bestyrelsen.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav derom, med angivelse af hvilke emner, der skal behandles.
Indkaldelse skal ske med mindst 4 dages varsel inden for 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget kravet om generalforsamlingens afholdelse.

§ 10
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretninger om foreningens virksomhed i det forudgående kalenderår.
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forudgående kalenderår.
 4. Fastsættelse af kontingent for næste sæson.
 5. Godkendelse af budget for indeværende kalenderår.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  a. I alt minimum 6 bestyrelsesmedlemmer for et år
  b. 1 revisor for 1 år
  c. 1 revisorsuppleant for et år
 8. Eventuelt
  Afstemningen skal ske ved simpelt flertal, og skriftlig afstemning kan finde sted, når 1 af de fremmødte
  stemmeberettigede ønsker det.

§ 11
Revisor skal give regnskaberne sin revisorbemærkning og underskrive dette. Revisoren har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn, når han i årets løb måtte finde det påkrævet.
Regnskaberne skal foreligge senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 12
Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere medlemmer, der modarbejder bestyrelsen eller foreningen.
Medlemmer, der ekskluderes, har ret til at møde på den første ordinære generalforsamling, hvor de kan forlange deres sag forelagt.

§ 13
Stk. 1 håndboldforeningens regnskab skal følge kalenderåret.
Stk. 2 Kioskens drift skal fremgå af et særskilt regnskab. Hvert år ved regnskabsårets ophør pr. 31/12, bliver kioskens overskud/underskud overført til håndboldforeningens regnskab, så kioskens drift indgår som en del af foreningens drift og regnskab.
Bestyrelsesmedlemmer eller disses pårørende kan på ingen måde få noget andel af kioskens overskud.
Ved opløsning af foreningen skal kioskens overskud inkl. varelager overgå til anden almengørende forening jvf. § 15.

§ 14
Foreningen kan kun opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer har vedtaget dette.
Afhændelse af foreningens midler bestemmes på den sidste generalforsamling. Ved opløsning af foreningen skal evt. midler gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense kommune.

§ 15
Tegning og hæftelse

 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren, dog ved ændring/flytning af konti af formand, kasserer og et tredje bestyrelsesmedlem.
 2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
  Nuværende vedtægter er vedtaget 23. februar 2023 på den ordinære generalforsamling i Sanderumhallen.